73.§ Par finansējuma piešķiršanu autoceļu (ielu) mērķdotācijas atjaunošanai

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:36

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), 2008.gada 11.marta MK noteikumiem Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.punktu, kas nosaka, kādiem mērķiem izlieto mērķdotāciju, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2015.gada 19.oktobra atzinuma 11.punktu, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārskaitīt finansējumu EUR 1010.77 (viens tūkstotis desmit euro, 77 centi) apmērā no Balvu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta līdzekļiem speciālā budžeta autoceļu (ielu) mērķdotācijas atjaunošanai.

2. Veikt grozījumus Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžetā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei