76.§ Par saistošo noteikumu Nr.18/2015 „Grozījumi Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, 24.pantu, kas nosaka pašvaldības nolikuma saturu, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 8 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Aigars Pušpurs, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis), PRET – 5 (Ināra Ņikuļina, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), ATTURAS – 1 (Valdis Zeltkalns), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.18/2015 „Grozījumi Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” projektu (1.pielikumā).

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.18/2015 „Grozījumi Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma rakstu (2.pielikumā).

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

4. Saistošos noteikumus publicēt māja lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.

1.pielikums

2.pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei