77.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikumā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:53

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka tikai pašvaldības dome var reorganizēt pašvaldības iestādes un apstiprināt to nolikumus, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis), PRET – 3 (Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Ēriks Ločmelis), ATTURAS – 2 (Ināra Ņikuļina, Dmitrijs Usins), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Veikt šādus Balvu novada pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikuma (turpmāk - Nolikums) grozījumus:
1.1. izteikt Nolikuma 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.4. Saimnieciskā nodaļa;”;
1.2. aizstāt Nolikuma 10.punktā vārdus “Īpašuma apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa” ar vārdiem “Saimnieciskā nodaļa”.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei