79.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 14:02

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 8 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Aigars Pušpurs, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis), PRET – 3 (Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Ēriks Ločmelis), ATTURAS – 3 (Ināra Ņikuļina, Valdis Zeltkalns, Dmitrijs Usins), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt šādus grozījumus Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums):
1.1. svītrot Nolikuma 2.3.punktu;
1.2. izteikt Nolikuma 1.pielikumu “Balvu novada pašvaldības administrācijas darbinieku amati un mēnešalgu piesaistes procenti izpilddirektora mēnešalgai” (1.pielikums);
1.3. izteikt Nolikuma 2.pielikumu “No Balvu novada pašvaldības budžeta finansēto iestāžu vadītāju amati” jaunā redakcijā (2.pielikums).

2. Noteikt, ka Nolikuma 1.pielikuma 6. un 20.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri.

1.pielikums

2.pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei