84.§ Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta automašīnas FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numurs HC 7409 norakstīšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 14:11

Izskatot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 2015.gada 3.decembra iesniegumu par automašīnas Ford Transit, valsts reģistrācijas numurs HC 7409 norakstīšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustāmo mantu un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 2015.gada 2.decembra ekspertīzes slēdzienu Nr.005227, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut norakstīt Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta piederošo automašīnu FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numurs HC 7409, izlaiduma gads 2000, šasijas numurs WF0HXXBDVHYR75153, atlikusī bilances vērtība EUR 1162.31 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit divi euro, 31 cents).

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Anitai Petrovai veikt lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

3. Lēmuma 1.punktā norakstīto transportlīdzekli realizēt metāllūžņu savākšanas uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības budžetā.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei