85.§ Par saistošo noteikumu Nr.19/2015 “Grozījumi Balvu novada pašvaldības 22.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžetu””pieņemšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 14:13

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17 un 30.pantu, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.19/2015 projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 22.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” (pielikumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

4. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas publicēt pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei