87.§ Par Daigas Duncānes atbrīvošanu no Balvu novada Bāriņtiesas locekļa amata

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 14:16

Izskatot Balvu novada Bāriņtiesas locekles Daigas Duncānes 2015.gada 14.decembra iesniegumu, kurā viņa lūdz atbrīvot no darba Balvu novada Bāriņtiesā ar 2016.gada 5.janvāri, Balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Rudītes Krūmiņas 2015.gada 14.decembra iesniegumu „Par Daigas Duncānes iesniegumu” (Nr.1-14/1123), ar kuru viņa lūdz Balvu novada pašvaldību atbrīvot Daigu Duncāni no bāriņtiesas locekļa pienākumiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, kas paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Daigu DUNCĀNI, personas kods ***, no Balvu novada Bāriņtiesas locekļa amata ar 2016.gada 5.janvāri (pēdējā darba diena) pēc pašas vēlēšanās.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei