Budžets 2010

Kategorija: Budžets
Pirmdiena, 10 maijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 30 Janvāris 2015 15:07

 

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2010.gada 11.februāra
lēmumu (prot.Nr. 3, 23.§)
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvu novadā
2010.gada 11.februārī                                                                                                            Nr.2                                                                                                                                                        
PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA BUDŽETU
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.panta 1.un 2.daļu un 82.1 panta 1.daļas 2.punktu
 un likuma “Par pašvaldību budžetiem“ 7.pantu
 
 
1.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 8 623 416 latu apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu.
2.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 9 852 491 latu apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
3.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 604 030 latu apmērā un pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 200 637 latu apmērā.
4.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 186 354 latu apmērā un izdevumus 176 500 latu apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.
5.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus 300 latu apmērā un izdevumus 1 200 latu apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
6.      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības saistību apmēru, saskaņā ar 5.pielikumu.
7.      Noteikt, ka Balvu novada pašvaldībai tiesības finansēt Balvu novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
8.      Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Balvu novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
9.      Budžeta izpildītājiem līdz 22.02.2010. iesniegt apstiprināšanai precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
10.   Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem Finanšu komitejai.
 
 Domes priekšsēdētājs                                                                                       Jānis Trupovnieks

 


Pielikumā:

Budžeta apraksts

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei