1.§ Par Briežuciema pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Pirmdiena, 15 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, Izglītības likuma 22.panta otro daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, kura paredz, ka izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs, 2016.gada 4.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Briežuciema pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2009. gada 13.augusta lēmumu „Par Briežuciema pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.8, 18.§).

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei