2.§ Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Balvu novadā apstiprināšanu

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Pirmdiena, 15 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “f” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var lemt par licenču (atļauju) izsniegšanu, un Izglītības likuma 46.pantu 3.punktu, ka pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaka šīs izglītības saturu un to atbilstību valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm, un šīs programmas pieaugušajiem ir tiesības apgūt visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības un 47.panta 3.punktu, ka interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā, 2016.gada 4.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Balvu novadā (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2009.gada 27.augusta lēmumu „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Balvu novadā” (prot.Nr.10, 15.§)

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei