4.§ Par sadarbības līguma slēgšanu starp Balvu novada pašvaldību un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Pirmdiena, 15 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” 54.punktu, kas nosaka, ka par sadarbības līgumu slēgšanu lemj dome, 2016.gada 4.februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski slēgt Sadarbības līgumu (pielikumā) ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju.
2. Apstiprināt Sadarbības līgumu starp Balvu novada pašvaldību un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju.
3. Noteikt, ka sadarbības līguma izpildi nodrošina Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei