17.§ Par zemes nomu I.C. Bērzkalnes pagastā

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Izskatot I.C., personas kods ***, adrese ***, 2015.gada 4.novembra iesniegumu par zemes iznomāšanu, ņemot vērā, ka uz zemes vienības daļas Bērzkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0354 atrodas Indras Ciukores lietojumā esošas ēkas un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), un LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 4.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.1punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus, 7.2punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā, 2016.gada 4.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar I.C. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 5/16 domājamām daļām Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0354, 0,6269 ha platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar izkopējumu no Bērzkalnes pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi). Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei