18.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Vīksnas pagastā

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 11:58

Izskatot Vīksnas pagasta pārvaldes 2016.gada 4.janvāra iesniegumu Nr.1.6/1 par zemes nomas līguma izbeigšanu un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 27.augustā Balvu novadā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.47 4.2.3.punktu, kurš nosaka, ka iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus vairāk nekā divus ceturkšņus pēc kārtas vai nav veicis V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas (izņemot Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta trešās daļas 3.punktā un 25.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos), kā arī ņemot vērā 2016.gada 20.janvāra Apsekošanas aktu, 2016.gada 4.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt 2009.gada 27.augustā Balvu novadā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.47 ar D.M. (personas kods ***) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību nomu Vīksnas pagastā:
1.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 001 0066, 3.0484 ha platībā;
1.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0159, 4,8 ha platībā;
1.3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0145, 1,5 ha platībā;
1.4. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0041, 0,7 ha platībā;
1.5. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0188, 7,4 ha platībā;
1.6. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0089, 9,8 ha platībā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei