21.§ Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.2/2016 „Balvu pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšanu

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Pamatojoties uz LR likumu „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu, kas nosaka, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 2016.gada 4.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.2/2016 „Balvu pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība” (pielikumā).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei