24.§ Par kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 817 valsts reģistrācijas Nr.FR 9911, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas un ņemot vērā kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 817, valsts rreģistrācijas Nr. FR 9911 2016.gada 19.janvāra izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2016.gada 19.janvāra sēdes protokols Nr.2), 2016.gada 4.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 817, valsts reģistrācijas Nr. FR9911 izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju Vecumu pagasts zemnieku saimniecību “Upeslīči”, Reģ. Nr. 43401006658, juridiskā adrese “Upmala”, Vecumu pagasts, Viļakas novads, kurš iegādājās augstāk minēto kustamo mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 1040.00 (viens tūkstotis četrdesmit euro, 00 centi).
2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 817, valsts reģistrācijas Nr. FR 9911 pirkuma līgumu, nodošanas - pieņemšanas aktu.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvaldes vadītājai Genovefai Jermacānei veikt lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei