30.§ Par atļauju transportlīdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētos gadījumos, 2016.gada 4.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt divu jaunu transportlīdzekļu iegādi par kopējo summu līdz EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi) Balvu novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei