33.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.B.

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

I.B., personas kods ***, adrese *** parāds par nekustamā īpašuma nodokli ir EUR 27.37 (pamatparāds – EUR 24.15, nokavējuma nauda – EUR 3.22). Minētā nodokļa parāda maksāšanas pienākums izriet no 2015.gada 16.februāra maksāšanas paziņojuma, kas stājās spēkā 2015.gada 23.februārī.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, iecirknis Nr.29, Zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas 2016.gada 27.janvāra pieprasījumu (Nr.01249/029/2016-NOS), kurā tiek lūgts sniegt informāciju par I.B. piederošo nekustamo īpašumu, kurš atrodas „Ausekļi”, Steķintava, Kubulu pag., Balvu nov., kadastra numurs 3858 007 0088 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedzīt no ***, personas kods ***, adrese *** parādu par nekustamā īpašuma nodokli EUR 27.37 (pamatparāds – EUR 24.15, nokavējuma nauda – EUR 3.22) apmērā par nekustamo īpašumu, kura adrese ir „Ausekļi”, Steķintava, Kubulu pagasts, Balvu novads, ar kadastra numuru 3858 007 0088, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei izdot izpildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu no I.B..
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei