34.§ Par nedzīvojamās telpas Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 11.02.2016., Protokols Nr.3
Trešdiena, 17 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 17 Februāris 2016 14:42

Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles, adrese Bērzpils iela 2A, Balvi vadītājas Sandras Kindzules 2016.gada 7. janvāra iesniegumu Nr.17.1-7/6 „Par telpu nomu” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, kas nosaka, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 4.10.punktu, kas nosaka, ka izsole netiek rīkota, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai vai tās iestādei, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Dmitrijs Usins), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Iznomāt Nodarbinātības valsts aģentūrai nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā ar kopējo platību 54,2 m2. Nomas līgumu slēgt uz 6 (sešiem) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu – EUR/ m2 8,14 (astoņi euro, 14 centi) par kvadrātmetru mēnesī bez PVN no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 31.decembrim.
3. Sākot ar 2017.gada 1.janvāri noteikt nomas maksu EUR/ m2 1,42 (viens euro, 42 centi) par kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
4. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei