25.§ Par finansējuma piešķiršanu Balvu novada attīstības programmas izstrādei

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Trešdiena, 02 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:13

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kurā pašvaldībām tiek noteiktas tiesības izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldības dome apstiprina pašvaldības budžetu un budžeta grozījumus,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Iedalīt Ls 5 000 no Balvu novada pašvaldības 2010.gada budžetā apstiprinātajiem „izdevumi neparedzētajiem gadījumiem” Balvu novada attīstības programmas izstrādei.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei