24. § Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Trešdiena, 02 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:12

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos, kā arī izstrādājot projekta iesniegumu "Jauns un aktīvs" par Briežuciema pagastā esošā sporta laukuma pielāgošanu jauniešu aktīvai atpūtai,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”, izstrādājot projektu iesniegumu "Jauns un aktīvs" par kopējo summu Ls 3000 (trīs tūkstoši lati).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei