23.§ Par atļauju Raimondam Bombānam savienot amatus

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Trešdiena, 02 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 09:35

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Raimonds Bombāns, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut Raimondam Bombānam, personas kods ***, savienot Balvu novada pašvaldības Domes deputāta un Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu ar a/s „Balvu enerģija” valdes locekļa amatu.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pielikums: Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei