22.§ Par Balvu novada pašvaldības nozaru pārvalžu informācijas sniegšanu pagastu pārvaldēm

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Trešdiena, 02 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:07

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Ivetai Tiltiņai un Sociālās pārvaldes vadītājai Anitai Petrovai informēt attiecīgos Balvu novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājus par gatavotajiem lēmumiem, kas saistīti ar konkrētā pagasta teritoriju vai tā iedzīvotājiem.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei