21.§ Par Balvu novada pašvaldības maksas pakalpojumiem

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:06

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt maksu par Balvu novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem:

Nr.
p.k.
Pakalpojuma nosaukums
Mērvienība
Maksa, latos
 
PVN 21%, latos
Kopā, latos
1.1.
Konferenču zāles noma
(semināru un apmācību organizēšanai)
stunda
5
1.05
6.05
1.2.
Konferenču zāles noma
(semināru un apmācību organizēšanai)
diena
20.00
4.20
24.20
1.3.
Tehnisko līdzekļu komplekts prezentācijām (portatīvais dators, projektors un ekrāns)
stunda
7.00
1.47
8.47
1.4.
Tehnisko līdzekļu komplekts prezentācijām (portatīvais dators, projektors un ekrāns)
diena
40.00
8.40
48.40
1.5.
Projektora īre
stunda
4.00
0.84
4.84
1.6.
Projektora īre
diena
20.00
4.20
24.20
1.7.
Portatīvā datora īre
stunda
2.00
0.42
2.42
1.8.
Portatīvā datora īre
diena
10.00
1.21
11.21
1.9.
Ekrāna īre
stunda
1.00
0.21
1.21
1.10.
Ekrāna īre
diena
7.00
1.47
8.47
1.11.
Teksta lāzerizdruka
lappuse
0.05
0.01
0.06
1.12.
Melnbalta attēla lāzerizdruka
lappuse
0.10
0.02
0.12
1.13.
Krāsaina attēla izdruka
lappuse
0.30
0.06
0.36
1.14.
Fotogrāfijas izdruka
lappuse
0.50
0.11
0.61
1.15.
Kopēšana A4 vienpusējs
lappuse
0.05
0.01
0.06
1.16.
Kopēšana A4 divpusējs
lappuse
0.07
0.01
0.08
1.17.
Kopēšana A3 vienpusējs
lappuse
0.10
0.02
0.12
1.18.
Kopēšana A3 divpusējs
lappuse
0.15
0.03
0.18
1.19.
Skanēšana
lappuse
0.50
0.11
0.61
 
2.      Noteikt, ka no lēmumā 1.punktā noteiktās maksas par sniegtajiem pakalpojumiem ir atbrīvojamas Balvu novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei