20.§ Par grozījumiem Balvu vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:04

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, Izglītības likuma 22.panta 1.punktu, kas nosaka, ka valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot uzņēmumus un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīviem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, Balvu vakara (maiņu) vidusskolas Nolikuma 34.punktu, kas nosaka, ka grozījumus skolas Nolikumā var ierosināt dibinātājs, skolas padome, pedagoģiskā padome un direktors, 35.punktu, kas nosaka, ka grozījumus skolas Nolikumā apstiprina dibinātājs un Balvu vakara (maiņu) vidusskolas direktores 2010.gada 18.marta iesniegumu Nr.1-12/14,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu vakara (maiņu) vidusskolas Nolikumā:
1.1. nolikuma 10.1.punktu izteikt jaunā redakcijā: „10.1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011013 (neklātiene).”;
1.2. nolikuma V nodaļu papildināt ar 181.punktu un izteikt to šāda redakcijā: ”181. Pēc pedagoģiskās padomes ierosinājuma skolas direktoram ir tiesības pieņemt lēmumu - vidusskolas posmā atļaut izglītojamajam vienā gadā pabeigt divas klases.”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei