19.§ Par Rīgas valsts tehnikuma Balvu filiāles adreses maiņu

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:02

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 8.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes un 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Ināra Ņikuļina), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt ar 2010.gada 01.septembri Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles atrašanās vietu - Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles direktori T.Čudarkinu līdz 2010.gada 01.septembrim organizēt iestādes pārcelšanos uz lēmuma 1.punktā norādīto adresi.

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Solvitai Avotiņai ievietot Balvu novada pašvaldības laikrakstā „Balvu Novada Ziņas” informāciju par Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles atrašanās vietu.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei