14.§ Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām ēkām (telpām)” atcelšanu” pieņemšanu

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 09:34

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 12.punktu, kur noteikts, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām mājām (nedzīvojamām telpām) atbilstoši pašvaldības teritoriālās attīstības plānam,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.5 “Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām ēkām (telpām)” atcelšanu” projektu (pielikumā).

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM).

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja RAPLM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no RAPLM mēneša laikā nav saņēmusi.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikums: 2010.gada 8.aprīļa saistošie noteikumi Nr.5 “Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām ēkām (telpām)” atcelšanu” uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei