13.§ Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Balvos, Tirgus ielā 1

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 13:10

Adresāts: P.A., /adrese/.
Iesniedzēja prasījums: sakarā ar to, ka tika apvienoti seši dzīvokļi Balvos, Tirgus ielā 1 – dzīv.Nr.3 ar kad.nr.38019001565; dzīv.Nr.4 ar kad.38019002312; dzīv.Nr.13 ar kad.nr.38019001196; dzīv.Nr.14 ar kad.nr.38019001139; dzīv.Nr.15 ar kad.nr.38019001563 un dzīv.Nr.16 ar kad.nr.38019001959, nepieciešams piešķirt vienu kopējo adresi.

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 03.novembra LR MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 23. un 25.1.punktu, pašvaldība numuru telpu grupai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas īpašnieka (valdītāja) sniegto informāciju un apvienojot vairākas telpu grupas, saglabā numuru, kas piešķirts vienai no apvienotajām telpu grupām, pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pēc dzīvokļu Nr.3; Nr.4; Nr.13; Nr.14; Nr.15 un Nr.16 apvienošanas Balvos, Tirgus ielā 1 piešķirt vienu kopējo adresi – Tirgus iela 1 – 3, Balvi, Balvu nov..

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei