12.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mežrozītes”, Balvu novada Vīksnas pagastā

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 09:34

Adresāts: A.K., p.k.***, /adrese/.
Iesniedzēja prasījums: pamatojoties uz saņemto 04.12.2009. mantojuma apliecību, lūdz izsniegt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei par nekustamā īpašuma sadali. nepieciešams sadalīt zemes vienību ar kadastra nr. 3894 003 0071 (kopējā platība 12.2 ha).

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1997.gada 06.marta likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamo īpašuma , arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, 11.12.2007.g. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un ņemot vērā A.K. pieteikumu par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala sadalīšanai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai un nekustamo īpašumu apgrūtinājumu konkretizēšanai,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Noteikt zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes īpašuma Balvu novada, Vīksnas pagasta, „Mežrozītes”, sadalei.

2.Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Mežrozītes”, Balvu novada Vīksnas pagastā (pielikumā).

3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums: Balvu novada pašvaldības Būvvaldes 2010.gada 30.marta Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Mežrozītes”, Balvu novada Vīksnas pagastā uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei