11.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pirmreizējo noteikšanu

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 13:03

Adresāts: P.M., „Rūtas”, personas kods ***, /adrese/.
Iesniedzēja prasījums: sakarā ar nekustamā īpašuma sadali, nepieciešams atdalīt no zemesgabala ar kadastra nr.3850 003 0090 (kopējā platība 3.80 ha) vienu zemes gabalu – aptuveni 1.0 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu un mērķus. Nekustamais īpašums atrodas Bērzpils pagasta Balvu nov..

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kurš nosaka pieņemt lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos un 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16.2.un 23.2.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu ierosina, ja zemes vienībai nav noteikts zemes lietošanas mērķis un to, ka lietošanas mērķi nosaka atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai izmantošanai,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 15 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks, Līga Kozlovska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai „Kokapstrādes cehs”, Bērzpils pagasta Balvu novadā lietošanas mērķi – 1003 “lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve”.

2. Noteikt paliekošajai zemes vienībai ar kadastra nr. 3850 003 0090 „Rūtas”, Bērzpils pagasta Balvu novadā lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei