8.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rūtas”, Balvu novada Bērzpils pagastā

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 12:54

Adresāts: P.M., „Rūtas”, personas kods ***, /adrese/.
Iesniedzēja prasījums: sakarā ar nekustamā īpašuma sadali, nepieciešams atdalīt no zemesgabala ar kadastra nr.3850 003 0090 (kopējā platība 3.80 ha) vienu zemes gabalu – aptuveni 1.0 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu un mērķi. Nekustamais īpašums atrodas Bērzpils pagasta Balvu nov..

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumiem Nr.158 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi” 19.punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma dalīšanas, apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas domes apstiprināto zemes ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 06.marta likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta, kurš nosaka, ka nekustamo īpašuma, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 11.12.2007. MK noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, kā arī 10.12.2009. Balvu novada pašvaldības sēdes protokola izrakstu Nr.20, 5.§,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rūtas” Balvu novada Bērzpils pagastā (pielikumā).

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Rūtas” zemes ierīcības projekta lieta, 1 eksemplārs uz 25 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei