7.§ Par grozījumiem 2009.gada 12.novembra noteikumos Nr.3 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 12:52

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.punktu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Grozīt Balvu novada pašvaldības 2009.gada 12.novembra noteikumus Nr.3 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu” (turpmāk tekstā – noteikumi):

1.1. noteikumu 1.sadaļu papildināt ar 1.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā „1.7. Pašvaldība informāciju par iznomājamiem zemesgabaliem publicē Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv un izliek redzamā vietā pagastu pārvalžu telpās un Saimnieciskās pārvaldes telpās.”;
noteikumu 2.2.2.punktu izteikt jaunā redakcijā: „Personām, kuras pašvaldības budžetā iemaksājušas lielāko nekustamā īpašuma nodokli”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei