6.§ Par grozījumiem 2009.gada 10.decembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Balvu pilsētā”

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 12:51

Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu, LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, LR 2002.gada 31.oktobra likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 1. panta 11. daļu un LR MK 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2009.gada 10.decembra lēmuma „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Balvu pilsētā” (sēdes protokols Nr.20, 11.§) 8.punktā, izsakot šādā redakcijā:

„6. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekrītošiem starpgabaliem, zemesgabalus, kuru platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, atbilstoši LR 31.10.2002. likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 1.panta 11.daļai, precizējot zemes gabalu platību.”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei