5.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2009.gada 26.novembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām lauku apvidus zemes vienībām”

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 12:50

Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu, LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, LR 2002.gada 31.oktobra likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 1.panta 11.daļu un LR MK 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2009.gada 26.novembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošajām lauku apvidus zemes vienībām” (sēdes protokols Nr.18, 17.§) 6.punktā, izsakot jaunā redakcijā:

„6. Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekrītošiem starpgabaliem, zemesgabalus, kuru platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam); atbilstoši LR 31.10.2002. likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 1.panta 11.daļai, precizējot zemes gabalu platību.”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei