3.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemes gabalu nomu

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 12:40

Pamatojoties uz LR likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 26.panta 1.daļas 2., 3.punktu, kas nosaka, ka zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes lietotājs, kuram līdz 2009.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes pirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un pirkuma līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, zemes lietotājs iegūst zemes nomas tiesību uz tā lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, LR 1998. gada 29. oktobra likumu „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta 5.daļu, kas nosaka, ka, ja līgums par zemes izpirkšanu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka” nav noslēgts līdz 2009.gada 30.decembrim, lēmums par tiesībām izpirkt zemi zaudē spēku un turpmākā zemes izpirkšana notiek Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, LR 1994. gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirto zemi no 2009.gada 31.decembra:
1.1. J.L. (personas kods ***), Bērzpils iela 33, Balvi, 0,1162 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0149, (Pielikums Nr. 1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. L.M. (personas kods ***), Bērzpils iela 55, Balvi, 0,1274 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0133 uz 1/3 domājamo daļu, (Pielikums Nr. 2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. D.M. (personas kods ***), Bērzpils iela 55, Balvi, 0,1274 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0133 uz 1/3 domājamo daļu, (Pielikums Nr. 3), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.4. K.S. (personas kods ***), Bērzpils iela 55, Balvi, 0,1274 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0133 uz 1/3 domājamo daļu, (Pielikums Nr. 4), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.5. M.S. (personas kods ***), Celtnieku iela 17, Balvi, 0,1175 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 003 0331, (Pielikums Nr. 5), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.6. A.S. (personas kods ***), Zaļā iela 11A, Balvi, 0,1386 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0376, (Pielikums Nr. 6), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.7. I.G. (personas kods ***), Rūpniecības iela 28A, Balvi, 0,1189 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 003 0267, (Pielikums Nr. 7), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.8. A.J. (personas kods ***), Skolas iela 49, Balvi, 0,0923 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0245 uz 1/2 domājamo daļu, (Pielikums Nr. 8), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.9. M.L. (personas kods ***), Skolas iela 49, Balvi, 0,0923 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0245 uz 1/2 domājamo daļu, (Pielikums Nr. 9), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.10. I.L. (personas kods ***), Skolas iela 60, Balvi, 0,1458 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0207, (Pielikums Nr. 10), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.11. O.V. (personas kods ***), Skolas iela 75, Balvi, 0,1400 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 004 0222 uz 1/2 domājamo daļu, (Pielikums Nr. 11), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.12. V.T. (personas kods ***), 9.Ezermalas līnija Nr.108, Balvi, 0,0605 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 003 0239, (Pielikums Nr. 12), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.13. M.A. (personas kods ***), 3.Ezermalas līnija Nr.19, Balvi, 0,0598 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 003 0164, (Pielikums Nr. 13), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.14. G.U. (personas kods ***), 5.Ezermalas līnija Nr.52, Balvi, 0,0584 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 003 0192; (Pielikums Nr. 14), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.15. K.S. (personas kods ***), 6.Ezermalas līnija Nr.52, Balvi, 0,0565 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 003 0197, (Pielikums Nr. 15), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.16. T.K. (personas kods ***), 6.Ezermalas līnija Nr.62, Balvi, 0,0584 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 003 0200, (Pielikums Nr.16), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.17. L.M. (personas kods ***), 8.Ezermalas līnija Nr.92, Balvi, 0,0596 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 003 0223, (Pielikums Nr.17), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.18. Z.K. (personas kods ***), 1.Steķintavas līnija Nr.131, Balvi, 0,0558 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 001 0078, (Pielikums Nr. 18), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.19. A.Z. (personas kods ***), 1.Steķintavas līnija Nr.130, Balvi, 0,0623 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 001 0230, (Pielikums Nr. 19), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.20. A.M. (personas kods ***), 2.Steķintavas līnija Nr.150, Balvi, 0,0639 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 001 0243, (Pielikums Nr. 20), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.21. L.A. (personas kods ***), 5.Steķintavas līnija Nr.300, Balvi, 0,0536 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 001 0218, (Pielikums Nr. 21), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
1.22. A.K. (personas kods ***), 3.Steķintavas līnija Nr.315A, Balvi, 0,0518 ha platībā, ar kadastra numuru 3801 001 0270, (Pielikums Nr. 22), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Zemes vienības piekrīt Balvu novada pašvaldībai.

3. Slēgt nomas līgumus ar bijušajiem zemes lietotājiem par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanu.

4. Zemesgabalu nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

5. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Saimniecisko pārvaldi sagatavot un parakstīt dokumentus, kas saistīti ar zemes gabalu reģistrāciju Zemesgrāmatā.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
Pielikums Nr.1 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.3 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.4 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.5 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.6 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.7 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.8 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.9 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.10 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.11 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.12 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.13 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.14 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.15 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.16 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.17 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.18 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.19 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.20 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.21 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.22 – Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei