2.§ Par adrešu piešķiršanu, anulēšanu

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 11:45

Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas Balvu biroja 18.03.2010.vēstuli Nr.2-04-L/486 „Par apbūvētu zemes vienību adrešu aktualizāciju”, LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 12.punktu, kas nosaka, ka novadu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu un 6.1.punktu, kas nosaka, ka, administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra numuru 3850 002 0522, Attīrīšanas iekārtas, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr. 1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Anulēt Tilžas pagasta zemes īpašuma „Baltceriņi 1” zemes vienībai ar kadastra numuru 3886 005 0167 adresi Baltceriņi, Siltene, Tilžas pagasts, Balvu novads un piešķirt adresi: Baltceriņi 1, Siltene, Tilžas pagasts, Balvu novads, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr. 2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Anulēt Bērzpils pagasta zemes īpašuma „Rūtas” zemes vienībai ar kadastra numuru 3850 003 0090 adresi: Skolas iela 6A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads un atstāt adresi: „Rūtas”, Beļauski, Bērzpils pagasts, Balvu novads, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr. 3), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
Pielikums Nr.1 – Izkopējums no Bērzpils pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2 – Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
Pielikums Nr.3 – Izkopējums no Bērzpils pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei