1.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Kategorija: 08.04.2010., Protokols Nr.7
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 11:41

Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas Balvu biroja 18.03.2010. vēstuli Nr. 2-04-L/491 par lietošanas tiesību izbeigšanu, LR 2005.gada 16.maija Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanas un LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Pēteris Ozoliņš, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt L.Z., personas kods ***, zemes lietošanas tiesības uz Balvu novada Tilžas pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0198 3,0 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0214 4,1 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. L.Z. mirusi 2010.gada 19.februārī.

2. Zemes vienības piekrīt Balvu novada pašvaldībai.

3. Slēgt zemes nomas līgumu ar L.Z. iespējamiem mantiniekiem par Balvu novada Tilžas pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0198 3,0 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0214 4,1 ha platībā nomu. Zemes nomas maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
Pielikums Nr.1 – Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei