18.§ Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Balvu Amatniecības vidusskolā...

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Ceturtdiena, 03 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 15:21

18.§
Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Balvu Amatniecības vidusskolā”, ident. Nr.2009/0089/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/094 realizēšanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.200 par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" 12.punktu Projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei var iesniegt pašvaldība, kas ir vispārējās vidējās izglītības iestādes dibinātāja, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kurā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, un pamatojoties LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt no valsts budžeta gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus un 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Lūgt aizņēmuma līdzekļus Valsts Kasē par kopējo summu LVL 34 469,40 (Trīsdesmit četri tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi lati 40 santīmi) vai ekvivalents EUR 49045,54 (Četrdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit pieci Eiro 54 centi) (pēc Latvijas Bankas noteiktā EUR kursa attiecībā pret latu), , lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Balvu Amatniecības vidusskolā”, ident. Nr.2009/0089/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/094 realizāciju.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt 2012.gadā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu un saņemto finansējuma daļu no ERAF pēc projekta realizēšanas.

4. Uzdot Balvu novada pašvaldības Budžeta plānošanas un grāmatvedības nodaļai sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts kasē.

5. Ilgtermiņa aizņēmumu iekļaut Balvu novada pašvaldības kredītsaistībās.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei