16.§ Par Balvu novada Pašvaldības policijas priekšnieka Viļa Cibuļa atbrīvošanu no amata

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 15:07

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par policiju” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības policijas priekšnieku atbrīvo no amata attiecīgās pašvaldības dome pēc savas iniciatīvas, Balvu novada pašvaldības policijas priekšnieka Viļa Cibuļa 2010.gada 20.aprīļa iesniegumu, kuram pievienots ārsta atzinums,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Vili Cibuli, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Policijas priekšnieka amata ar 2010.gada 05.maiju (pēdējā darba diena) saskaņā ar LR Darba likuma 101.panta pirmās daļas 7.punktu (darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ).

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības policijas vecākajam inspektoram Vilmāram Kubakam veikt Balvu novada Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus līdz Balvu novada Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanai amatā.

3. Uzdot Vilim Cibulim veikt materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektores I.Kaļvas nozīmētai personai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei