13.§ Par atļauju noslēgt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 15:01

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), U.A. personas kods ***, 15.04.2010. iesniegumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut U.A., personas kods ***, noslēgt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu ar SIA „J and A”, reģ.Nr.42403025438, par telpām Partizānu iela 14, Balvi.

2.Apakšnomas līgumu noslēgt uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 2010.gada 22.martā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.3 ar U.A..
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei