12.§ Par nekustamā īpašuma sadali

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 23 maijs 2012 14:49

Pamatojoties uz L.M., personas kods ***, dzīvo ***, 16.04.2010. iesniegumu ar lūgumu atdalīt no Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Egļi” vienu zemes vienību, izveidot jaunu saimniecību, piešķirot nosaukumu “Eglīši”.
Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām 10,6 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra Nr. 3846 001 0035 6,6 ha platībā un zemes vienība ar kadastra Nr.3846 001 0036 4,0 ha platībā). L.M. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra Nr.3846 001 0036 4,0 ha kopplatībā, un piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu „Eglīši”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2005.gada 1.decembra „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,16.1. punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Egļi” vienu zemes vienību ar kadastra Nr.3846 001 0036 4,0 ha kopplatībā.
1.2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Eglīši”.
1.3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Eglīši”zemes lietošanas mērķi:
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
1.4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Egļi” iepriekšējo zemes lietošanas mērķi:
0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei