10. § Par saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.11 “Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība”” pieņemšanu

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 09:36

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, 43.pantu, kurā ir norādītas jomas, kurās dome var izdot saistošos noteikumus, 45.panta IV daļu, kura paredz, ka dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā norādītajam un, ņemot vērā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 24.marta vēstuli Nr.2.2-13/314/2106, kurā tiek lūgts precizēt 2009.gada 29.decembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.11,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 11 “Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība”” projektu (pielikumā).

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM).

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja RAPLM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no RAPLM mēneša laikā nav saņēmusi.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 11 “Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība”” uz 1 (vienas) lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei