9.§ Par Balvu novada pašvaldības 2010.gada 11.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” precizēšanu

Kategorija: 22.04.2010., Protokols Nr.8
Pirmdiena, 07 Jūnijs 2010
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 22 Augusts 2014 09:35

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kur noteikts, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem ir tiesīga izdot saistošus noteikumus un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, kas atļauj pašvaldībām saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, likumu “Par pašvaldībām 45. panta ceturto daļu, kura paredz, ka dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus, LR reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 6.aprīlī rakstīto vēstuli Nr.2.2-13/4015/2331, kurā tiek lūgts precizēt 2010.gada 11.marta saistošos noteikumus Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” un ņemot vērā faktu, ka saistošie noteikumi nav publicēti un tādējādi nav spēkā,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14 (Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Raimonda Bombāns, Aivars Kindzuls, Pēteris Kalniņš, Normunds Dimitrijevs, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Pēteris Ozoliņš, Egons Salmanis, Sarmīte Cunska, Anita Petrova), PRET- nav, ATTURAS- nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. svītrot Noteikumu 2.1.3.punktā vārdus 70% vai 90%”;
1.2. svītrot Noteikumu 2.1.4.punktu;
1.3. aizstāt Noteikumu 3.5.punktā skaitli „2” ar skaitli „1”;
1.4. svītrot Noteikumu 4.1.punktā vārdus „viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža”.

2.Apstiprināt Balvu novada Domes 2010.gada 11.marta saistošos noteikumus Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” jaunā redakcijā (pielikumā).

3. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības 2010.gada 11.marta saistošie noteikumi Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā” uz 3 (trīs) lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei