13.§ Par atļauju A.B. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Bērzpils pagastā iznomāšanu

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot A.B., personas kods ***, adrese ***, 2016.gada 28.augusta iesniegumu, ar lūgumu atļaut slēgt apakšnomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Dižarāji” par A.B. nomas lietošanā nodoto zemi un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un ņemot vērā to, ka zemes vienība Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0101 pirms iznomāšanas atradās A.B. pastāvīgā lietošanā, zemes lietošanas tiesības A.B. izbeigtas ar Bērzpils pagasta padomes 2009.gada 26.februāra lēmumu, 2009.gada 28.maijā noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.45 ar A.B., kurā nav norādītas Nomnieka tiesības nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai, 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai sagatavot pārjaunojuma līgumu ar A.B. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0101, 11,2 ha platībā iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Atļaut A.B., personas kods ***, noslēgt zemes apakšnomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Dižarāji” par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0101, 8,2 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
3. Zemes apakšnomas līgumu noslēgt uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi būs noteikti pārjaunojuma līgumā ar A.B. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0101 iznomāšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei