14.§ Par grozījumiem Balvu novada Domes 2014.gada 11.decembra lēmumā “Par zemes nomu I.B. Tilžas pagastā”

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot I.B. personas kods ***, adrese ***, 2016.gada 14.jūlija iesniegumu par izmaiņām zemes nomas līgumā, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.1punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus, Balvu novada Domes 2013.gada 14.marta lēmumu “Par piesaistīto zemes platību garāžām Tilžas pagastā un nomas līgumu slēgšanu” (protokols Nr.3, 25.§), 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2014.gada 11.decembra lēmumā “Par zemes nomu Inetai Brenčai Tilžas pagastā” (protokols Nr.16, 12.§) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar I.B. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Pārupes ielā 9, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0483, 100 m2 platībā, iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Noteikt zemes nomas maksu gadā EUR 2,85 (divi euro, 39 centi). Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus nomnieks veic papildus un vienlaicīgi ar nomas maksājumu.”.
1.2. Svītrot lēmuma 2.punktu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei