21.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sauleslejas”, Balvu novada Bērzpils pagastā

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.nr.40003783960 sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas, sert. sērija BA Nr.181, izstrādāto un 2016.gada 12.augustā apstiprināšanai iesniegto Zemes ierīcības projektu Balvu novada Bērzpils pagasta nekustamajam īpašumam „Sauleslejas” ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0126, īpašnieks SIA „RTRK”, reģ.nr.58503015061, kurā paredzēts sadalīt nekustamo īpašumu trīs zemes vienībās, piešķirot zemes vienībām nosaukumus un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2006.gada 14.septembra likumu “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, 1997.gada 30.janvāra likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.panta 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: 1) katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; 2) katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, kas nosaka, ka zemes ierīcības projekta (turpmāk - projekts) izstrādes kārtību; projekta saturu un prasības attiecībā uz projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu, un 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2.punktu, kas nosaka, neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1 punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sauleslejas” Balvu novada Bērzpils pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0126 sadalīšanai (1.pielikums).
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Sauleslejas”, Balvu novada Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0126 divas zemes vienības, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
3. Paliekošajai zemes vienībai Nr.3 saglabāt nosaukumu „Sauleslejas”, noteikt lietošanas mērķi – 0201 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
4. Atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Sauleslejas liekna” un noteikt lietošanas mērķi – 0201 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
5. Atdalāmajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Sauleslejas mežs” un noteikt lietošanas mērķi – 0201 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
6. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 noteikt tiesību apgrūtinājumus:
6.1. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
6.2. 315030100 - ceļa servitūta teritorija;
6.3. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
6.4. 7316080100 - sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu;
6.5. 7314020101 - vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos;
6.6. 7316120300 - pierobeža.
7. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 noteikt tiesību apgrūtinājumus:
7.1. 7313040400 - dabas lieguma dabas parka zonas teritorija;
7.2. 7311020102 - no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
7.3. 7311050200 - tauvas joslas teritorija gar upi;
7.4. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
7.5. 7316120300 - pierobeža.
8. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3 noteikt tiesību apgrūtinājumus:
8.1. 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
8.2. 7316080100 - sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu;
8.3. 7314020101 - vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos;
8.4. 7311041000 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
8.5. 7311050200 - tauvas joslas teritorija gar upi;
8.6. 7311020102 - no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
8.7. 7313040400 - dabas lieguma dabas parka zonas teritorija;
8.8. 315030100 - ceļa servitūta teritorija;
8.9. 7316120300 - pierobeža.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājai Anitai Avotiņai.
10. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

2. pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei