23.§ Par dzīvokļu Nr.2 un Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts un dzīvokļa Nr.4 Pilsoņu ielā 15, Balvi, Balvu novads nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” direktora Ulda Sprudzāna 2016.gada 20.jūlija iesniegumu, V.B., personas kods ***, 2016.gada 22.jūlija iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kartībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas rakstura darbības; 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kura nosaka, publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai šādus nekustamos īpašumus:
1.1. trīsistabu dzīvokli Nr.2 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads ar kopējo platību 71.10 m2, kadastra apzīmējums 3858 006 0498 002;
1.2. divistabu dzīvokli Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads ar kopējo platību 65.70 m2, kadastra apzīmējums 3858 006 0498 004;
1.3. divistabu dzīvokli Nr.4 Pilsoņu ielā 15, Balvi, Balvu novads ar kopējo platību 29.60 m2, kadastra apzīmējums 3801 503 0020 004.
2. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības, lai ierakstītu minētos dzīvokļus zemesgrāmatā.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, piesaistot sertificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei