24.§ Par medību tiesībām medību iecirknim „Derdziņi” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves fonda zemes vienībās Balvu novada Vīksnas pagastā

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot medību iecirkņa „Derdziņi”, adrese “Ezerkrasti”, Krasnogorka, Kubulu pag., Balvu nov., valdes locekļa Rodrigo Kivkucāna, personas kods ***, 2016.gada 9.jūnija iesniegumu par medību tiesību izmantošanu un pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos; 2003.gada 8.jūlija Medību likuma 1.panta 4.punktu, kas nosaka, ka medību platība ir medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība, 1.panta 9.punktu, kas nosaka, ka medību tiesības ir tiesības zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam savā zemes gabalā medīt šajā likumā un medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību tiesības zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot pats vai nodot citai personai; 1.panta 91.punktu, kas nosaka, ka medību tiesību īpašnieks ir zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības; 2014.gada 22.jūlija Ministru Kabineta noteikumu Nr.421 ”Medību noteikumi” 13.punktu, kas nosaka, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību tiesības var nodot citai personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu zemes vienībā, kurai piešķirts kadastra apzīmējums, vai tās daļā, ja medību līgumā ir precīzi norādītas zemes vienības daļas robežas un tās kartogrāfiski atspoguļotas Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā. Medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai personai, 2014.gada 30.oktobra Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda un Balvu novada pašvaldības noteikumiem Nr.3/2015 „Par Balvu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”, 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot medību tiesības medību iecirknim „Derdziņi” Balvu novada pašvaldībai piederošajās un piekritīgajās zemes vienībās Vīksnas pagastā 20,8178 ha kopplatībā, saskaņā ar pielikumu.
2. Medību tiesību nomas līgumu slēgt uz 12 (divpadsmit) gadiem.
3. Noteikt medību tiesību nomas maksu gadā EUR 0,30 (nulle euro, 30 centi) ar PVN par 1 hektāru.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei