25.§ Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Zemes pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu, 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumā ietver: zemes pašreizējās izmantošanas vērtējumu; zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējumu, ievērojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto teritorijas izmantošanu; vērtējumu par investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami labāku zemes izmantošanas veidu; vērtējumu par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt; prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas un atskaitījumus pašvaldības vai valsts budžetā par kapitāla izmantošanu; citu informāciju par attiecīgās zemes izmantošanu, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2016.gada 8.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu (1. – 11.pielikums).
2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu (12. pielikums).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumi

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei