27.§ Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot S.P., personas kods ***, adrese ***, 2016.gada 21.jūlija iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu un S.B., personas kods ***, adrese ***, 2016.gada 14.jūlija iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 9.punktu, kurš nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus, 9.2.punktu, kas nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību. Ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir, pagarinot ar nomnieku nomas līguma termiņu, noteikt nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, 2016.gada 8.septembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā, ar S.P. un S.B., komercdarbības nodrošināšanai (zobārstniecības prakse) uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu EUR 0,96 (nulle euro, 96 centi) bez PVN mēnesī par 1 m² (vienu kvadrātmetru), saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai sagatavot vienošanos ar S.P. un S.B., par 2011.gada 25.oktobrī noslēgtā līguma Nr.8/2011 pagarināšanu un nomas maksas grozīšanu saskaņā ar lēmuma 1. un 2.punktu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei