28.§ Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr. 1 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 15.09.2016., Protokols Nr.12
Pirmdiena, 19 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:58

Izskatot SIA “Meltekss EB”, reģ. Nr. 44103103962, adrese “’Silkalni”, Dikļu pag., Kocēnu nov., valdes locekļa Edmunda Barinska 2016.gada 6.jūlija iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, kas nosaka, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam, 10.punktu, kas nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, 11.punktu, kas nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu, 16.punktu, kas nosaka, ka iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izņemot, ja saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu pagarina esoša nomas līguma termiņu, 65.punktu, kas nosaka, ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta), nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Nosacītajā nomas maksā iekļauj visus ar izsoles rīkošanu saistītos izdevumus un Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Balvu novada Domes 22.10.2009. lēmumu (sēdes prot. Nr.15, 5.§)) 4.4.punktu, kas nosaka, ka komisija nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles un nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles, 2016.gada 8.septembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sarmīte Cunska, Egons Salmanis, Valdis Zeltkalns, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Arvīds Raciborskis, Svetlana Pavlovska, Ēriks Ločmelis, Ivans Baranovs), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nedzīvojamo telpu – garāžu Nr. 1 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 35,3 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 004).
2. Noteikt nosacīto nomas maksu – EUR 1,01/ m2 (viens euro, 01 centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN, saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu.
3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv sekojošu publicējamo informāciju:
“Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.1 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 35,3 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 004).
Nosacītā nomas maksa ir EUR 1,01/ m2 (viens euro, 01 centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN, saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu.
Iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi. Iznomāšanas mērķis – komercdarbības nodrošināšanai.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2016.gada 22.septembra līdz 2016.gada 29.septembra plkst. 1630.
Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības zemes lietu speciālisti Gintu Zaharāni (mob.t. 20245387).
Izsole notiks 2016.gada 30.septembrī plkst.1400 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā). Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2016.gada 22.septembra līdz 2016.gada 29.septembra plkst. 1630.”.
4. Apstiprināt nomas līguma projektu (1.pielikums).
5. Apstiprināt izsoles noteikumus (2.pielikums).
6. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai ievietot sludinājumu par telpu nomas tiesību izsoli Balvu novada pašvaldības mājas lapā.
7. Uzdot Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt nomas tiesību izsoli.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
9. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

1. pielikums

2. pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei